3️⃣Chức Năng

DANH SÁCH CHỨC NĂNG AKEBI

Giới Thiệu Chức Năng Akebi

1. NGƯỜI CHƠI

NGƯỜI CHƠI
  • Bất Tử

  • Thể Lực Vô Hạn

  • Hồi Chiêu

  • No-Clip

  • Hiệu Ứng Tấn Công

2. THẾ GIỚI

3. DỊCH CHUYỂN

4. ESP

5. TRỢ NĂNG

6. PHÍM TẮT

7. CÀI ĐẶT

8. DEBUG

Thông Tin : Ngôn ngữ Tiếng Việt được dịch bởi Takeshi.

Last updated